ഇടത്‌ എംപിമാരുടെ മണിപ്പുർ സന്ദർശനം. ചിത്രങ്ങൾ: പി വി സുജിത്‌