ജന്തർ മന്ദറിൽ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് - ഫോട്ടോ: പിവി സുജിത്‌