ജനപദങ്ങളില്‍... സിപിഐ എം ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ ചിത്രങ്ങൾ