ഇരമ്പും ചുവപ്പ്‌; കണ്ണൂരിനെ ചെങ്കടലാക്കി മഹാപ്രവാഹം