ഉയർന്നു ചെമ്പതാക; സിപിഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്‌ കണ്ണൂരിൽ തുടക്കം