മോദി സർക്കാറിന്റെ ജനദ്രോഹനയങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യമെങ്ങും ജനരോഷം ; പണിമുടക്കി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം