വാനിൽ ചെങ്കൊടിപാറി; സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്‌ തുടക്കം