മുംബയിലെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നേതാക്കൾ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ